Clans

Iron Axez

Iron Axez

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
[#G4G9F23LV] [#G4G9F23LV] Owner 37,607 0 online Offline
Itachi Crows Itachi Crows General 583,922 0 online Offline
[#3CAR8HENB] [#3CAR8HENB] Sergeant 13,657 0 online Offline
[#D52DMRW24] [#D52DMRW24] Recruit 0 0 online Offline
[#TOPEW16A2] [#TOPEW16A2] Recruit 402 0 online Offline
[#MJYLO5SVM] [#MJYLO5SVM] Recruit 20,946 0 online Offline
[#HUQH3SKZT] [#HUQH3SKZT] Recruit 0 0 online Offline
[#7PO2EDWCQ] [#7PO2EDWCQ] Recruit 742 0 online Offline
vva_g18WU53 vva_g18WU53 Recruit 0 0 online Offline
[#L6SO7S6FJ] [#L6SO7S6FJ] Recruit 2,166 0 online Offline
Vv_ypG9GE4 Vv_ypG9GE4 Recruit 80 0 online Offline
[#H5LRX63V8] [#H5LRX63V8] Recruit 5,181 0 online Offline
Mimedraglaw Mimedraglaw Recruit 165,576 0 online Offline
Ospan1 Ospan1 Recruit 69,824 0 online Offline