Clans

elite of ozz

elite of ozz

Avatar Name Clan Rank Member Total XP Kills Online
[#CSIHIAX5O] [#CSIHIAX5O] Owner 2,604,745 1 online Offline
Sirwither Sirwither General 652,064 0 online Offline
TheMagnax TheMagnax Corporal 129,325 0 online Offline
[#6HMN8Z5UX] [#6HMN8Z5UX] Corporal 431,298 0 online Offline
[#LY4YKXZS1] [#LY4YKXZS1] Corporal 3,131,752 0 online Offline
[#SOXWS6SAO] [#SOXWS6SAO] Recruit 3,522 0 online Offline
[#BTP1WQTO6] [#BTP1WQTO6] Recruit 45,431 0 online Offline
[#J6MDYRD14] [#J6MDYRD14] Recruit 23,043 0 online Offline
Jace984 Jace984 Recruit 54,205 9 online Offline
[#38SOE2I2M] [#38SOE2I2M] Recruit 93,100 0 online Offline
QuackTactics QuackTactics Recruit 0 0 online Offline
Oáxymoron Oáxymoron Recruit 1,263,867 270 online Offline
ghostSubhi ghostSubhi Recruit 106,742 0 online Offline
[#UK8I639AF] [#UK8I639AF] Recruit 52,935 1 online Offline
Warri0r140 Warri0r140 Recruit 759,679 0 online Offline