Forums

•¤K톆ÿš Siggy Gallery¤•

Quick find code: 55-56-71-62298908

of 10
Nekatski

Nekatski

Posts: 3,708Adamant Posts by user Forum Profile RuneMetrics Profile
Here is the Application if you want me to make you a signature.

Username:
Todays date:
Line 1:
Line 2(optional):
Line 3(optional):
Line 4(optional):
Do you want Normal, Clean, Messy, or Leet for your text?
How many lines do you want your signature to be? (1-4)
Do you want it Shaded or Regular?
Extra Notes:


---

Guide(s)-

Regular : ...............¸„‹•*ºº*•›„¸...............

Shaded : ;;;;;:::.. .. .¸„‹•*ºº*•›„¸. .. ..:::;;;;;

Text(s)-

Clean : (Check on the post Below V)

Leet : 7]-[1$ !5 l_337 73x7. - (Says: This is Leet text.)

Messy : -l-]-[15 !$ [V]355y -l-3x-t-. - (Says: This is Messy text.)

03-Feb-2011 00:34:34 - Last edited on 03-Feb-2011 00:39:13 by Nekatski

Nekatski

Nekatski

Posts: 3,708Adamant Posts by user Forum Profile RuneMetrics Profile
Clean Text:

A) À Á Â Ã Å Ä à á â ã å ä
B) ß
C) Ç ç ¢
D) Ð
E) É È Ê Ë é è ê ë
F) ƒ
I) Ì Í Î Ï I ì í ï î |
L) £ I | Ì Í Î Ï
N) Ñ ñ
O) Ò Ó Ô Õ Ö Ø ð ò ó ô õ ö ø
P) þ Þ
S) Š š
T) ‡ †
U) Ù Ú Û Ü ù ú û ü µ
X) ×
Y) Ý Ÿ ý ÿ
Z) Ž ž

---

Alt codes:

ALT+0184 ¸
ALT+0132 „
ALT+0139 ‹
ALT+0155 ›
ALT+0171 «
ALT+0187 »
ALT+7 •
ALT+0164 ¤
ALT+42 *
ALT+0170 ª
ALT+0179 ³
ALT+0178 ²
ALT+0186 º
ALT+0152 ˜
ALT+0185 ¹
ALT+0176 °
ALT+0136 ˆ
ALT+0147 “
ALT+0148 ”
ALT+0168 ¨
ALT+0175 ¯

03-Feb-2011 00:34:35 - Last edited on 03-Feb-2011 00:40:50 by Nekatski

Nekatski

Nekatski

Posts: 3,708Adamant Posts by user Forum Profile RuneMetrics Profile
¸„‹•*º°º*•›„¸º*•›„¸º*•›„¸¸„‹•*º‹•*º°º*•›º*•›„¸Šk¡mpê|†¸„‹•*º‹•*º°º*•›º*•›„¸¸„‹•*º¸„‹•*º¸„‹•*º°º*•›„¸
¸‹•*º¸„‹•*º¸„‹•*º*•›„¸„‹•*º¸„‹•*º°º*•›„¸........¡m Ðëåd|ÿ.......¸„‹•*º°º*•›„¸º*•›„¸„‹•*ºº*•›„¸º*•›„¸º*•›¸
*•›„¸¸„‹•*º¸„‹•*º°º*•›„¸º*•›„¸º*•›„¸†.Šhádøwc|âñ Wàrríòr.†¸„‹•*º¸„‹•*º¸„‹•*º°º*•›„¸º*•›„¸¸„‹•*

~

¸,.-•*"¸,.-•*"¸,.-•*"¨¨"*•-.,¸"*•-.,¸Je suis une patte de bruyère¸,.-•*"¸,.-•*"¨¨"*•-.,¸"*•-.,¸"*•-.,¸
"*•-.,¸"*•-.,¸"*•-.,¸¸,.-•*"¸,.-•*";;;;;......avec une cœur d'or......;;;;;"*•-.,¸"*•-.,¸¸,.-•*"¸,.-•*"¸,.-•*"
¸,.-•*"¸,.-•*"¸,.-•*"¸,.-•*""*•-.,¸;;;::.....BriarPaw of Windclan.....::;;;¸,.-•*""*•-.,¸"*•-.,¸"*•-.,¸"*•-.,¸

~

.................¸„‹•*°°*•›„¸¸¸„‹•*°°*•›„¸...Featherkit...¸„‹•*°°*•›„¸¸„‹•*°°*•›„¸
...........¸„‹•*....................................Of windclan....................................*•›„¸
....¸„‹•*...¸„‹•......¸„‹•......¸„‹•......¸„‹•....................•›„¸.......•›„¸.......•›„¸.......•›„¸...*•›„¸
...›„¸¸¸„‹.°.›„¸¸¸„‹°›„¸¸¸„‹.°.›„¸¸¸„‹°›„¸¸¸„‹•*°°*•›„¸¸¸„‹.°.›„¸¸¸„‹°›„¸¸¸„‹.°.›„¸¸¸„‹°›„¸¸¸„‹

~

¸,.-•*"¨¨"*•-.,¸¸,.-•*"¨¨"*•-.,¸¸,.-•*".....ŠórròwŠöul....."*•-.,¸¸,.-•*"¨¨"*•-.,¸¸,.-•*"¨¨"*•-.,¸
|......° › „ ¸............¸ „ ‹ °..............FÎåmêš õƒ Ägôñÿ..............° › „ ¸............¸ „ ‹ °......|
¨"*•-.,¸¸,.-•*"¨"*•-.,¸¸,.-•*"¨"*•-.,¸Š‡ørmš öƒ Šõrrøw¸,.-•*"¨"*•-.,¸¸,.-•*"¨"*•-.,¸¸,.-•*"¨
...¨"*•-.,¸¸,.-•*"¨ß|蚚éd †ø ßrïñg Ÿôúr Šóü| ïñ‡õ Šórròw Hå†é¨"*•-.,¸¸,.-•*"¨...

~

¸¸„‹•*º°¸„‹•*º°º*•›„¸¸,......;;;;:::75Hp:::;;;;;.....,¸¸„‹•*º°º*•›„¸°º*•›„¸¸
º*•›„¸. .. ...;;;;;;;::::....˜›„¸¸„‹˜Forever˜›„¸¸„‹˜....::::;;;;;;;... .. .¸„‹•*º°

03-Feb-2011 00:34:36 - Last edited on 03-Feb-2011 00:44:25 by Nekatski

Nekatski

Nekatski

Posts: 3,708Adamant Posts by user Forum Profile RuneMetrics Profile
, • º º •........, • º º • ¸ ;;;;;;;;;;;:::......... .... ....'\_±‡±_/'.... .... .........:::;;;;;;;;;;; ¸ • º º • ,........• º º • ,
° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ • * º * • › „ ¸ .., • º º • ,;;;;.......Tallpoppy.......;;;;, • º º • ,.. ¸ „ ‹ • * º * • › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °
;;;;;;;::... .. .° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ ° . „ ¸ ¸ ¸ „ °Shadowclan Queen° „ ¸ ¸ ¸ „ . ° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °. .. ...::;;;;;;;

~

, • º º •..........., ¸ „ ‹ • * º º * • › „¸...........................'\_±‡±_/'...........................¸ „ ‹ • * ° ° * • › „ ¸ ,...........• º º • ,
° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ • * ° ° * • › „ ...¸ „ ‹ • * º º * • › „ ¸...........Wulfy...........¸ „ ‹ • * º º * • › „ ¸... „ ‹ • * ° ° * • › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °
...................° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °.........° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °..I ish as they Say..° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °.........° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °...................(c)
.........................................° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °...............Teh Bomb...............° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °.........................................

~

...¸•ºº•............¸•*ºº*•›¸..................¸„‹•*ºº*•›„¸............'\_±‡±_/'............¸„‹•*ºº*•›„¸..................¸‹•*ºº*•¸............•ºº•¸...
¸°.......`›„¸¸¸„‹´........¸„‹•*ºº*•›„¸...¸*.............¸*...........Maplepaw.........*¸..............*¸...¸„‹•*ºº*•›„¸.......`›„¸¸¸„‹´........°¸
°›„¸¸¸„‹......`›„¸¸¸„‹´........`›„¸¸¸„‹´...`›„¸¸„‹•*º.....Windclan Apprentice.....*•›„¸¸„‹´..`›„¸¸¸„‹´........`„¸¸¸„‹´......›„¸¸¸„‹°

~

...............“¨”¨”²*•‹„¸¸²“ ”²¸¸„‹•*²“¨¸¸„‹•*²“¨”²*•‹„¸¸| äm¸¸„‹•*²“¨”²*•‹„¸¸¨”²*•‹„¸¸²“ ”²¸¸„‹•*²“¨“¨”...............
¸¸„‹•*²“¨”²*•‹„¸¸¨”²*•‹„¸¸¨”²*•‹„¸¸¸¸„‹•*²“¨¸¸„‹•*²“¨75hþ¨”²*•‹„¸¸¨”²*•‹„¸¸¸¸„‹•*²“¨¸¸„‹•*²“¨¸¸„‹•*²“¨”²*•‹„¸¸
¨”²*•‹„¸¸*•‹„¸¸¨”²*•‹„¸¸¸¸„‹•*²“¨¸¸„‹•*¸¸„‹•*²“¨“¸¸„‹•*.†.*•‹„¸¸¨”²*•‹„¸¸*•‹„¸¸¨”²*•‹„¸¸¸¸„‹•*²“¨¸¸„‹•*¸¸„‹•*²“¨“

03-Feb-2011 00:35:08 - Last edited on 03-Feb-2011 00:46:52 by Nekatski

Nekatski

Nekatski

Posts: 3,708Adamant Posts by user Forum Profile RuneMetrics Profile
...,•°°•¸..............¸„‹•*°°*•¸.......¸„‹•*ºº*•›„¸..............'\_±‡±_/'..............¸„‹•*ºº*•›„¸.......¸„‹•*°°*•›„¸...............,•°°•,...
...|......|......¸•°°•¸..............|....¸’................|............Beast Kitty...........|................‘¸....|................¸•°°•¸........|......|...
...|.......‘›„¸¸¸„‹’...|..............°›„¸¸¸„‹...........|......Drop's of Jupitar......|............›„¸¸¸„‹°................|....‘›„¸¸¸„‹’.........|...
....‘›„¸¸¸„‹’..........°›„¸¸¸„‹•*°.......................°›„¸¸¸„‹Everywhere›„¸¸¸„‹°.......................°*•›„¸¸¸„‹°.............‘›„¸¸¸„‹’....

~

¸ • ° ° • ¸......¸ • ° ° • ¸............¸ • ° ° • ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ „ ‹ • * ° ¨ ¯ ¨ ° * • › ¸ ¸ ¸ ¸ ¸ • ° ° • ¸.............¸ • ° ° • ¸......¸ • ° ° • ¸
‘ › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ °..¸..........¸........¸............¸’...............dåñíêÍ19980...............‘¸............¸........¸..........¸..° › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ ’
........................‘ › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹............¸’.............çømbㆠkïñgš 80+............‘¸............› „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ ’........................
..................................‘ › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ ’ù̇ïmâ†é mîñ|ñg áñd šmï‡hìñg ¢ö.‘ › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ ’..................................

~

;;;::::...• ° ° •......¸ • ° ¯ ¯ ° • ¸ ..‡hê †høügh† óƒ Þëàçê gívéš më š‡rèñgh†,.. ¸ • ° ¯ ¯ ° • ¸......• ° ° •...::::;;;
;;;:::.‘ › „ ¸ ¸ „ ‹ ’..• › „ ¸ ¸ „ ‹ • ‘ •›„¸¸„‹†hé šìgh‡ øƒ pâ|ñ brìñgš mý wrã‡h›„¸¸„‹• ‘ • › „ ¸ ¸ „ ‹ •..‘ › „ ¸ ¸ „ ‹ ’.:::;;;

~

;;;;::::.........• ° ° • ¸..¸ „ ‹ • * ° ¯ ¯ ° * • › „ ¸
;;;:::::........‘.Sweetish..........Piece 'o....../
;;;:::::......¸ •..Fish...............Candy............\
;;;;;::::.... › „ ¸ ¸ ¸ „ ‹ ° ¯ ° * • › „ ¸ ¸ „ ‹ • * ° ¯

03-Feb-2011 00:35:09 - Last edited on 03-Feb-2011 00:49:49 by Nekatski

Nekatski

Nekatski

Posts: 3,708Adamant Posts by user Forum Profile RuneMetrics Profile
¸•°°•¸........................................¸•°°•¸.........'\_±‡±_/'..........¸•°°•¸........................................¸•°°•¸
ˆ›„¸¸¸„‹•*ºº*•›¸...•°°•...¸•°°•¸....¸ˆ.......ˆ¸.....'Beast Kitty'.....¸ˆ.......ˆ¸....¸•°°•¸...•°°•...¸‹•*ºº*•›„¸¸¸„‹ˆ
.........ˆ›„¸¸¸„‹..ˆ›„¸¸¸„‹ˆ..›„¸¸¸„‹ˆ.............ˆ›„¸¸¸„‹•*ºº*•›„¸¸¸„‹ˆ.............ˆ›„¸¸¸„‹..ˆ›„¸¸¸„‹ˆ..›„¸¸¸„‹ˆ.........

~

03-Feb-2011 00:35:11 - Last edited on 05-Feb-2011 07:16:05 by Nekatski

Quick find code: 55-56-71-62298908Back to Top